(G.T.K) Ders Devamı ve Kuralları

Kursiyerlerin derslere yüzde seksen (%80) oranında devam mecburiyeti vardır. Devamsızlık oranı yüzde yirmi (%20)’yi aşan kursiyerler başarısız kabul edilip kur bitirme sınavına alınmazlar. Hastalık, kaza vb. mazeretler nedeniyle alınan raporlar belirtilen devamsızlık oranına dâhildir. 

Geldiği kurda devam koşulunu sağlayan kursiyerin, kur tekrarında devamsızlık oranı yüzde otuz (%30)’dur. 

Devamsızlık yapılan gün ve saatler için kursiyere kurs ücreti iade edilmez. Bu kişilere herhangi bir belge verilmez.

Eğitim programlarına devam durumu ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğretim elemanı devam durumunu gösteren çizelge ile birlikte yoklama listelerini her programın sonunda Merkez Müdürlüğüne teslim eder.

Uzun süreli hastalık, kaza, aile fertlerinden birinin vefatı gibi beklenmeyen durumlar nedeniyle devam oranının tamamlanamaması hâlinde, belgeleyici nitelikteki resmî evrak göz önünde bulundurularak kursiyerin devam/devamsızlık durumu, talebi halinde yönetim kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanır.

HİTİT-TÖMER kursiyerleri, yürürlükte olan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklere uymakla yükümlüdür. Disiplin suçu işleyen kursiyerlere yönetmelikteki hükümler uygulanır. Program kayıt ücretinin ödenmemesi, kopya çekme ve çekmeye teşebbüste bulunulması, programın işleyişini bozacak fiil ve harekette bulunulması, devam zorunluluğunun (Türkçe kurslarında iki kur üst üste) yerine getirilmemesi durumlarında katılımcıların eğitim programları ile ilişiği kesilir.


HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter