Programın İçeriği ve Amacı

Dünyada Türk diline ve kültürüne olan ilginin giderek artması sonucu Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi gelişen bir bilim dalı hâline gelmiştir. Türkçeye duyulan bu ilgi, yurt içinde ve yurt dışındaki Türkçe öğretim merkezlerinin sayısının artmasını sağlamış; yeni bir istihdam alanı doğurmuştur. 

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sertifika Programı, artan istihdam ihtiyacını karşılamaya yönelik yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında çalışmayı düşünen ya da çalışmakta olan bireylerin bilgi ve donanımlarını arttırmayı ve meslekî becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda Sertifika Programımız, üniversitemiz içinden ve dışından olmak üzere Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda uzun yıllara dayalı tecrübeye sahip öğretim elemanlarından oluşan uzman bir ekiple düzenlenmektedir.

TÖMER Sertifika Programı kapsamında katılımcılara aşağıdaki bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir: 

Türkiye Cumhuriyetinin yurt dışındaki Türkçe öğretimi faaliyetlerine ilişkin bilgi sahibi olmak,

Dil öğretiminin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmak,

Dil öğretimi ve kültürle olan ilişkisini kavramak,

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında yetkinlik kazanmak,

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında güncel yaklaşım, yöntem ve teknikleri öğrenmek ve bunları uygulayabilmek,

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında dört temel dil becerisine (okuma, konuşma, dinleme, yazma) dönük uygulamalar yapabilmek,

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanına yönelik uygun kaynakları ve materyalleri seçebilmek, geliştirebilmek ve kullanabilmek,

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında geçerli ölçme, değerlendirme ve sınav tekniklerini kavramak,

Farklı coğrafyalardan gelen ve farklı öğrenme pratiklerine sahip öğrencilerle etkileşimde bulunabilmek, bu öğrencilere dönük öğretme/öğrenme uygulamaları yapabilmek,

Dil öğretiminde karşılaşılan sorunlara çözüm bulabilmek,

Farklı kurlara uygun metinler seçebilmek, oluşturabilmek.
HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter